مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان مسدود شد

ســخنگوی شــورای عالی امنیــت ملی گفــت: با در خواســت دولت مرکــزی عراق مرزهــای هوایی ایــران بــر روی پروازهایی کــه مبــداء آن اقلیــم کردســتان می باشــد مســدود گردید
به نقــل از دبیرخانه شــورای عالی امنیــت ملی، شــورای عالی امنیت ملی مرزهای هوایی ایــران با اقلیم کردستان را مسدود اعالم کرد. سخنگوی شــورای عالی امنیت ملی اعــالم کرد: بــه درخواســت دولت مرکزی عراق، کلیه پروازها ی ایران به مقصد فرودگاه های ســلیمانیه و اربیــل و همچنین پروازهای عبوری ازفضای کشــورمان از مبــداء اقلیم کردستان متوقف شد. کیوان خسروی با اشاره به برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی که صبح دیروز به منظور بررسی درخواســت دولت مرکزی عراق در خصوص انســداد مرزهای کشورمان با اقلیم کردســتان برگزار شد اظهار داشــت: با توجه به موثر واقع نشدن تلاش های سیاســی خیرخواهانــه کشــورمان و اصرار مسئولین اقلیم کردســتان برای برگزاری رفراندوم در این منطقه با در خواســت دولت مرکزی عــراق مرزهای هوایی ایران بر روی پروازهایی که مبداء آن اقلیم کردستان می باشد مسدود گردید. وی افزود: بر اساس این تصمیم کلیه پروازهای ایران به مقصد فرودگاههای اقلیم کردســتان نیز متوقف شــده است. خسروی در پایان خاطر نشان ساخت: تصمیم های عجولانه برخی مســئولین اقلیم کردســتان ضمن محــدود نمودن قــدرت بازیگری و گفتگوی سازنده کردها در حاکمیت عراق، امنیت مردم کرد، کشور عراق و منطقه را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.

روزنامه کلید ؛

اخبار، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی