ظریف گزینه خروج از برجام را روی میز گذاشت

وزیــر خارجه ایــران می گوید تهــران رفتار کاخ ســفید را رصد و درباره گزینه های خود شــامل عقب نشــینی از توافق و بازگرداندن برنامــه هســته ای به ســرعت قبل از برجــام تصمیــم می گیرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایــران در گفتگو بــا فرید زکریا مجری شــبکه تلویزیونی سی ان ان، به پرســش وی دربــاره این احتمال که آمریــکا پایبندی ایران به تعهدات هسته ای را تایید نکند، اینگونــه پاســخ داد: تایید برجام بخشــی از توافقنامه نیســت بلکه رویه ای اســت که در داخل آمریکا وجود دارد و این مسئله موجب رفع مسئولیت تعهد پذیری از ترامپ و دولت آمریــکا در قبال برجام نمی شــود چراکه تنهــا مرجع صاحب اختیار برای راســتی آزمایی توافق هسته ای، آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ظریف ادامــه داد: ایران به خروجی این روند بررسی پایبندی ایران از سوی کاخ ســفید، نگاه می کند و گزینه های خــود را مطابق با آن بررســی می کند که یکــی از آنها عقب نشینی از برجام و بازگرداندن برنامه هســته ای به ســرعت قبل اســت. با این حال وی تاکید کرد: این برنامه همچنان صلح آمیز باقی خواهــد ماند اما دیگــر محدودیت هایی را که ایران داوطلبانه پذیرفت، شــامل نخواهد شــد. وی در ادامه با اشــاره به هراس افکنی که رژیم صهیونیســتی و آمریکا درباره بند موســوم به »غروب آفتاب برجام« بــه راه انداخته اند گفــت: درباره محدودیت زمانــی که در توافقنامه وجود دارد مذاکرات بســیار زیادی انجام شــد چراکه ما معتقد بودیم نباید هیچ محدودیتی روی حقوق ایران اعمال شــود به این دلیل که اگــر ما همه ســاز و کارهــا را می پذیریم که پذیرفتیم در این صورت ایران باید مثل سایر اعضای ان پی تی باشد. اما طرف دیگر در مذاکرات معتقد بود که باید یک مدت زمان طوالنی تر وجود داشته باشد و ما در مورد این مدت زمان، به یک توافق حد وسط رســیدیم که مدت زمان آن ۱۰ سال است. گفتنی اســت »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی، در سفر به نیویورک، یکی از بخش های اصلی مذاکرات خود با »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا را ابــراز نگرانی از بند غــروب آفتاب توصیف کرد. این بند بازه زمانی رفع محدودیت های هســته ای ایران را مشخص می کند که شامل افزایش سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم بعــد از ۱۰ ســال و افزایش حجم اورانیوم کمترغنی شــده بعد از ۱۵ سال است. رژیم صهیونیستی مدعی است با پایان این بازه زمانی )که به زعم آنها کوتاه است(، ایران عمال به نقطــه صفر باز می گردد و بار دیگر در مسیر ساخت بمب هسته ای قرار می گیرد! حتی »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با »فاکس نیوز« از بند موســوم به غروب آفتاب برجام اعالم نارضایتی کرده و مدعی شد این توافق آنطور که الزم است برنامه هسته ای ایران را کند نمی کند.

روزنامه کلید ؛

اخبار، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی