کلید (روزنامه)

کلید (بنیان‌گذاری در ۱۳۹۲) روزنامه و وبگاهی خبری به زبان فارسی در ایران است. این روزنامه یکی ار روزنامه‌های سراسری ایران می‌باشد. روزنامه کلید وابستگی به جناح سیاسی خاصی ندارد.

نوع: روزنامه

قالب: بزرگ

صاحب امتیاز: مؤسسه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی راه امام (ره)

ناشر: مؤسسه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی راه امام (ره)

مدیر مسئول: دکتر حسن محبتی

ویراستار: ملیحه ابراهیم پور

بنیانگذار: موسسه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی راه امام (ره)

دفتر مرکزی: ایران، تهران، سید خندان

زبان: فارسی

روزنامه کلید ؛

اخبار، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی